Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade

s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


I.Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: EURESK s.r.o.
Sídlo: Partizánska 16, Humenné 066 01, IČO: 36 607 614, DIČ: 2022189862, IČ DPH: SK2022189862
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. sro vl.č. 39651/P
Kontaktné údaje: email: info@euresk.sk, website: www.euresk.sk

Mgr. Mária Dubiaková, konateľka: 0907 915 293


II.Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na prevádzkovateľaa to písomnou formou alebo osobne na adrese prevádzky: Gorkého 1 Humenné 066 01.


III.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

a/ Spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy

b/Spracúvanie osobných údajov v rámci mzdovej a personálnej agendy

c/Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

Osobné údaje sú poskytované v rámci výkonu realitnej činnosti tretím stranám - finančný sprostredkovateľ, samostatný finančný agent. Za účelom skvalitnenia realitných služieb poskytuje kontaktné údaje klientov pre samostatného finančného agenta FINGO.SK s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Btatislava, IČO: 50 230 859.


IV.Doba spracúvaniaosobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a/ 10 rokovna spracúvanie osobných údajov podľa ods. III. písm. a),

b/ 10 rokovna spracúvanie osobných údajov podľa ods. III. písm. b),

c/ doba nevyhnutná na splnenie účelu, prípadne vzájomne dohodnutá dobana spracúvanie osobných údajov podľa ods. III. písm. c).


V.Získané osobné údaje bude v celom rozsahu spracúvať prevádzkovateľ. Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, evidencia podľa osobitného zákona alebo dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi.


VI.Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. a) je potrebné podľa osobitného predpisu

( Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a pod . ) a súčasne aj na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je potrebné podľa osobitného predpisu  ( napr.  mzdové predpisy – zákonník práce, zák. o sociálnom poistení, daňové zákony a pod. )

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je možné len na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou.


VII.Základné práva dotknutej osoby:

 • Právo odvolať  udelený súhlas
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu a na výmaz ( zabudnutie ) osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania  osobných údajov
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
 • Právo  namietať voči spracúvaniu osobných údajov
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

VIII.K jednotlivým právam dotknutej osoby:

K PRÁVU NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov,
a to účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania vrátane práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K PRÁVU NA OPRAVU A VYMAZANIE („ZABUDNUTIE“) OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového vyhlásenia. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov :

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie),
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.).  

V prípade zverejňovania údajov zabezpečí prevádzkovateľ ich vymazanie s ohľadom na dostupnú technológiu.

K PRÁVU NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:

 • napadne správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • alebo namietal voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

K PRÁVU NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo zmluvne podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.),  a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

K PRÁVU NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona č. 18/2018 Z. z.) vrátane namietania profilovania (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov). Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

K PRÁVU PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv  na:

 •  Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12  820 07 Bratislava 27 tel.: +421/2/3231 32220  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Poučenie o ochrane osobných údajov - marketingový súhlas

Potvrdením udeľujete súhlas Prevádzkovateľovi na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, najmä na zasielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa, o novinkách a aktuálnych trendoch, na zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa alebo zmluvných partnerov Prevádzkovateľa medzi ktorých patrí aj samostatný finančný agent: FINGO.SK s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 230 859.

Osobné údaje budú spracované na základe Vášho súhlasu. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Služby Prevádzkovateľa nie sú podmienené poskytnutím súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo e-mailom na adresu Prevádzkovateľa uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po primeranú dobu a po jej uplynutí môžete byť opätovne požiadaný/á o udelenie súhlasu. Údaje budú uchované po dobu trvania súhlasu. Máte právo: 

na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov, 

získať Vaše osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, ak sú Prevádzkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,

požadovať obmedzenie spracúvania, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Prevádzkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,

požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas na spracovanie údajov, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Údaje nebudú vymazané, ak je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa,

podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely nebudú poskytované ďalším osobám (príjemcom) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v prípade, ak porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné údaje.


V Humennom dňa  25.05.2018

EURESK s.r.o.
Mgr. Mária Dubiaková, konateľka